roswitha prinz blog

Monday, July 04, 2011

Happy Fourth of July
Happy Birthday Amerika, geboren 4. Juli 1776